YASAL UYARI

AES CLUB HOTEL

TUNÇLAR TURİZM LTD ŞTİ.

GİZLİLİK POLİTİKALARI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATICI BİLGİ

İş bu gizlilik politikası ve bilgilendirme, 6698 sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ 10. Maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmakta olup kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Aes Club Hotel müşteri bilgilerinin gizli tutulmasına büyük önem verir. Şirketimiz çalışanları görevlerini yerine getirirken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, elde ettikleri kişisel bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt eder.

Aes Club Hotel’den hizmet almak, konaklama yapmak ve/veya ürün almak, otel, spa, havuz ve fitness üyeliği oluşturmak ve şirketimize hizmet ve/veya ürün vermek için şirketimize bildirdiğiniz veya şirketimizce verilen hizmet kapsamında çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz ‘’ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ kapsamında ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla işlenir.

Kişisel verileriniz, otelimiz web sitesi üzerinden yapılmış olanlar da dahil olmak üzere tüm rezervasyon ve ödeme işlemlerinin yapılabilmesi, sosyal medya, şirketimizin ürün ve hizmetlerinin ( spa, havuz kullanımı, ve fitness üyelikleri de dahil olmak üzere ) sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin bilgilendirme yapılabilmesi, her türlü elektronik iletişim yapılabilmesi ve diğer iletişim mesajlarının gönderilebilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, iş başvuruları sırasında paylaşılan kişisel verilerin değerlendirilebilmesi, Türk Ticaret Kanunu, Vergi,  Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve ilgili sair mevzuatlar sebebiyle bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılır ve işlenir.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, şirketimiz doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi – yurt dışı iştiraklerine, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimiz destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere , şirketimizin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3.kişilere, ilgili mevzuat uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, çağrı merkezlerimiz, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, SMS kanalları, acentalar ile yapılan başvurular, web sitelerine yapılan dijital başvurular, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, SGK kayıtları vb gibi yöntemler ile şirketimizin müşterileri ile iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanır ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanır.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Müşterilerin işbu Bilgilendirme Yazısı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerin Aes Club Hotel tarafından yasadaki ve yukarıdaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere akatarılmasına / paylaşılmasına peşinen izin vermiş sayılırlar.